نقاشی ساختمان

88429676

logo-689465407.png

housepainting

نمونه کار 1

نمونه کاری که مشاهده می کنید مربوط می شود به نقاشی سقف نمایشگاه ماشین در خیابان میرداماد تهران .

سطح کار بسیار ناصاف و به رنگ مشکی بود که پس از زیرکاری ( بتونه کاری) از رنگ سفید مولتی کالر برای رنگ آمیزی آن استفاده شد.

Date
Category
نمونه کارهای نقاشی ساختمان متین
Client Site
Tags