نقاشی ساختمان

88429676

logo-689465407.png
نمونه کار 2

پتینه کاری ساختمان در منطقه  میرداماد تهران.

رنگ های به کار برده شده رنگهای اکریلیک و پایه اب هستیند .

Date
Category
نمونه کارهای نقاشی ساختمان متین
Client Site
Tags
پتینه کاری ساختمان پتینه کاری رنگ اکیریلیک رنگ پایه اب